جمعه, 15 مهر 1401
شهرداری مهاجران

  پيشينه شهر

  شهر مهاجران يكي از شهرهاي جديد كشور ايران كه همزمان بااحداث طرح هاي عظيم پالايشگاه وپتروشيمي درشهرستان شازند عمليات ساخت اين شهر ازسال1369 آغازشد واولين ساكنان آن درسال1371 درآن اسكان يافتند.احداث اين دوطرح بزرگ نفتي وهمچنين احداث نيروگاه حرارتي شازند ونياز كاركنان آنها به مسكن ضرورت احداث اين شهر را ايجاد كرد
  هدف از تاسيس شهر در درجه اول مهاجرپذيري وتعديل جمعيت شهر اراك وشهرهاي مجاورقلمداد گرديده است ودردرجه دوم چون اين شهر درمجاورت 3شركت بزرگ توليدي قرارگرفته است به عنوان سكونت گاه خانواده هاي كاركنان اين 3 شركت توجه خاصي به اين شهرگرديده است
  اين شهر به عنوان يكي از 5شهر شهرستان شازند باجمعيتي حدود 15000نفر ازلحاظ وسعت اولين شهر واز لحاظ جمعيتي دومين شهر شهرستان مي باشدوباروي كارآمدن شوراي هاي اسلامي دردوره دوم باپيگيري هاي اعضاي محترم شوراي اسلامي شهرداري در نيمه دوم سال1385 (دوم شهريورماه ) تاسيس وشروع به كار نمود .


  6.0.8.0
  گروه دورانV6.0.8.0